Prelegenci

Christian ADAM

Dr inż. Christian Adam ukończył studia z zakresu inżynierii środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w 2000 r. W latach 2000-2003 pracował jako naukowiec w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Berlińskiej, a doktorat uzyskał w 2004 r. W 2003 r. rozpoczął pracę jako naukowiec w Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM, en: Federal Institute for Materials Research and Testing). W 2008 r. przejął odpowiedzialność za obszar roboczy „Thermochemical Substance Separation” w BAM. Od 2012 roku Christian Adam jest Kierownikiem Pracowni BAM „Thermochemical Residues Treatment and Resource Recovery”.

Był Koordynatorem jednego z największych projektów dotyczących odzysku fosforu z odpadów takich jak osady ściekowe i popioły z osadów ściekowych – SUSAN: Sustainable and Safe Re-use of Municipal Sewage Sludge for Nutrient Recovery, realizowanego w ramach FP6-SUSTDEV.

Lise APPELS

Prof. Lise Appels (mgr Bioscience Engineering University of Antwerp, 2006r., PhD Chemical Engineering KU Leuven, 2010r.) jest Kierownikiem Laboratorium Technologii Procesów i Środowiska (PETLab) w Katholieke Universiteit Leuven. Badania prowadzone przez prof. Lise Appels dotyczą głównie inżynierii biochemicznej środowiska i dotyczą rozwoju procesów mikrobiologicznych w kulturach mieszanych do zastosowań związanych z odzyskiwaniem surowców. Główne kierunki badań to beztlenowa fermentacja strumieni odpadów organicznych i ścieków do odnawialnych chemikaliów i nośników energii, optymalizacja wydajności procesu poprzez zastosowanie technik obróbki substratu / fermentatu oraz odzyskiwanie odnawialnych chemikaliów ze strumieni odpadów i biomasy w procesach chemicznych. Zastępca redaktora Renewable Energy (Elsevier – IF: 6.274); Członek Rady Redakcyjnej m.in. Renewable and Sustainable Energy Review (IF: 12.110); Założyciel w 2015 roku spin-off InOpSys (Mobilne i elastyczne urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych – http://www.inopsys.be), na podstawie wcześniejszych badań w ramach PETLab. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych wielu konferencji międzynarodowych.

Michał BODZEK

Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (Gliwice). Obecnie jest profesorem w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska.

Jest specjalistą w dyscyplinie inżynierii środowiska. Jego tematyka badawcza związana jest z technikami membranowymi i innymi procesami separacji oraz ich zastosowaniem w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. W szczególności badania związane są z wykorzystaniem procesów membranowych głównie w systemach hybrydowych, technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz oczyszczania i odsalania wody oraz z wykorzystaniem procesów membranowych w biotechnologii. Jest autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, monografiach oraz książkach i konferencjach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Membranowego, European Membrane Society) i innych towarzystw naukowych oraz Rad Redakcyjnych czasopism naukowych.

Anna BOROWCZYK-KURASIŃSKA

Pani Anna Borowczyk-Kurasińska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska, absolwentka Alto University Executive MBA. Od wielu lat związana z branżą wod-kan, uczestniczy regularnie w najważniejszych branżowych wydarzeniach. Reprezentuje firmę Xylem Water Solutions Polska od ponad 10 lat, odpowiadając za jej rozwój w branży komunalnej. Śledzi przeobrażenia w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych na przestrzeni lat, z pasją i świadomością wyzwań związanych z wodą przed jakimi stoi nasza planeta.

 
Zuzanna BOROWSKA

Pani Zuzanna Borowska jest założycielką i prezesem zarządu Stowarzyszenia Młodzi dla Klimatu. Aktywistka
i działaczka społeczna. Reprezentantka młodzieży podczas kilku konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu – w tym szczytu COP25 w Madrycie, gdzie zasłynęła swoim przemówieniem w imieniu organizacji młodzieżowych. Głęboko wierzy w ideę dialogu i porozumienia, a swoje plany zawodowe wiąże z dyplomacją i zrównoważonym rozwojem. Pomysłodawczyni i główna organizatorka pierwszej edycji konferencji klimatycznej LCOY Poland.

Krzysztof GALOS

Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Magdalena GŁOGOWSKA

Dr Magdalena Głogowska jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Politologia, specjalizacja – samorząd terytorialny, a także ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie Środowiskiem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Podyplomowe Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii środowiska. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję eksperta – koordynatora w obszarze klimatu i środowiska w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki – PAN. Jest również polskim delegatem do komitetu programowego Klimat i Środowisko dla Programu Horyzont 2020 – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy dla tego obszaru. Od listopada 2020 kontynuuje pracę w KPK w ramach struktur Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Magdalena Głogowska brała udział w realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.

Ludwig HERMANN

Pan Ludwig Hermann jest Prezesem European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) i specjalistą w Proman Management GmbH. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie jako konsultant ds. technologii i rozwoju biznesu na 3

kontynentach; współtwórca procesów przetwarzania popiołów ze spalania osadów ściekowych i odzysku fosforu; współzałożyciel CTO i Prezes ASH DEC AG; zorganizował i nadzorował projektowanie, inżynierię i montaż pilota ASH DEC – technologii odzysku fosforu; opracował i zarządzał programami testowymi oraz jest współautorem patentów EP 191803, EP 2016203, WO 20125035, WO 2013190116, WO 20135020, WO 20145029, WO2015189333.

Łukasz KALETA

Pan Łukasz Kaleta jest współzałożycielem firm LoveKrakow.pl, Office&Cowork Centre, Redi Games. Zaangażowany w rozwój Fundacji Polska Innowacyjna, która tworzy uczelnię przyszłości i skupiony wokół niej system innowacji. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektrotechnika ze specjalizacją Computer Engineering in Electrical Systems, Przedsiębiorca z branży nowych technologii.

Sławomir KISZKURNO

Pan Sławomir Kiszkurno jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej, jak również Prezesem Zarządu (kierownik JRP) spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. W latach 2016 – 2019 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W latach 2011-2016 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu przygotowawczego dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Województwa Pomorskiego, realizowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Wcześniej m.in. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Policach, Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania Projektów – Radca Generalnego Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie był również kierownikiem projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Społecznie od ponad 20 lat działacz Ligi Ochrony Przyrody – w przeszłości również w randze Sekretarza Generalnego tego stowarzyszenia. Obecnie również członek Rady Fundacji Gdańskiej Fundacji Wody. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Ochrona Środowiska. Przewodniczący/członek wielu rad i komisji „środowiskowych”, wykładowca studiów podyplomowych, konsultant wydawnictw z dziedziny ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Maris KLAVINS

Prof. Maris Klavins – Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Łotewskiego. Stopień naukowy z chemii związków biologicznie czynnych uzyskał na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym w 1986 r., a habilitację na Uniwersytecie Łotewskim w 1994 r. Jest członkiem Łotewskiej Akademii Nauk, koordynatorem Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Substancjami Humicznymi oraz kierownikiem Centrum Zasobów Naturalnych. Jego zainteresowania naukowe związane są z badaniami naturalnej materii organicznej, mokradeł i torfowisk, problemami zanieczyszczenia środowiska, gospodarką cyrkulacyjną i rozwojem niskoemisyjnym.

George KREMLIS

Pan George Kremlis jest Honorowym Dyrektorem w Komisji Europejskiej (KE) upoważnionym przez DG ENV ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym i wyspiarskości. Wieloletni Kierownik Oddziału „Polityka spójności i oceny oddziaływania na środowisko” w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE. Dołączył jako Kierownik Działu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w 1995 r. i od tego czasu pełni funkcję Kierownika Działu Prawnego i Zarządzania. Obecnie jest głównym Doradcą Premiera Grecji ds. Energii, klimatu, środowiska i gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Circle the Med Forum. Jest członkiem zarządu Konwencji Espoo oraz przewodniczącym MOP w 2019 2020 r. Pełnił funkcję członka zarządu Narodowego Centrum Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Grecji oraz członka Greckiego Organu Regulacyjnego ds. Energii (RAE).

Jadwiga KRÓLIKOWSKA

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK jest absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 1997 r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 2011 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki. Pracuje na Politechnice Krakowskiej w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska. Obszar i zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów kanalizacyjnych, możliwości jej podniesienia, zagospodarowanie wód opadowych, zmniejszenia negatywnych skutków wód  deszczowych na odbiornik oraz ochronę zasobów wodnych w myśl zrównoważonego rozwoju. Brała udział w projekcie badawczym, którego głównym celem była ocena przydatności hydroseparatora, przelewu o zakrzywionej koronie przelewowej i stycznym wlocie do przelewu, do podczyszczania ścieków opadowych oraz jest współautorem m.in. podręcznika pt. „Wody opadowe – odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie”, wyróżnionego nagrodą zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia oraz monografii pt. „Gospodarka wodomierzowa. Wyzwania i możliwości”.

Jolita KRUOPIENE

Dr Jolita Kruopienė jest profesorem i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym w Kownie w Instytucie Inżynierii Środowiska. W 1999 r. obroniła doktorat z inżynierii środowiska. Zainteresowania naukowe związane są z zarządzaniem ryzykiem związanym z chemikaliami, gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami, oceną oddziaływania na środowisko. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Environmental Research, Engineering and Management. Jest lokalnym koordynatorem projektu InPhos (EIT Raw Materials) na Litwie.

Jacek MĄKINIA

Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia jest Kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej Politechniki Gdańskiej. Studia wyższe ukończył w 1989 r. na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Doktorat uzyskał w 1998 r. w Portland State University (USA), a habilitację (z wyróżnieniem) w 2007 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2012 r. został wybrany prorektorem do spraw współpracy i innowacji Politechniki Gdańskiej (2012-2016). Autor ponad 220 publikacji, w tym 1 samodzielnej książki i 2 monografii na temat technologii i modelowania procesów oczyszczania ścieków. Promotor 4 doktorów i opiekun 6 doktorantów (w tym z Jemenu i Iranu). Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz TAU BETA PI w USA, sekretarz Komitetu Zarządzającego grupy specjalistycznej „Nutrient Removal and Recovery” w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), IWA Fellow (2016), przewodniczący Polskiej Sekcji IWA, przewodniczący Gdańskiego Oddziału Societas Humboldtiana Polonorum, członek grup roboczych Niemieckiego Stowarzyszenia Wodnego (DWA) oraz Water Environment Research Foundation w USA.

Ruta OZOLA-DAVIDANE

Mgr inż. R.Ozola-Davidāne jest pracownikiem naukowym na Wydziale Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łotewskiego. Brała udział i pełniła funkcję kierownika naukowego w różnych projektach krajowych i międzynarodowych w ramach EIT Surowce, EFRR, Interreg, a także w państwowych programach badawczych. R. Ozola-Davidāne opracowuje i prowadzi zajęcia dla studentów szkół wyższych; promotor prac licencjackich i magisterskich. Główny kierunek badań (indeks H: 5) obejmuje rozwój innowacyjnych materiałów kompozytowych na bazie gliny do szerokich zastosowań w przemyśle spożywczym, medycynie i utylizacji odpadów. R.Ozola-Davidāne zdobyła pierwsze miejsce w konkursie EIT Food Innovation Prize 2019 i jest jednym z twórców „Smart Packaging” – czujnika do kontroli jakości żywności. Jest jednym z założycieli i wiceprzewodniczącą Rady „Łotewskiego Towarzystwa Nauk o Glinach”.

Tomas PAVLIK

Dr inż. Tomáš Pavlik jest pracownikiem naukowym na Wydziale Górnictwa, Ekologii, Kontroli Procesów i Geotechnologii (FBERG) Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Od 2013r. roku zajmuje się badaniami naukowymi, projektami edukacyjnymi i projektami przemysłowymi. Większość z nich skupia się na problematyce surowcowej i górniczej. Obecnie jest Kierownikiem Działu Projektów w FBERG oraz Dyrektorem Regionalnego Centrum EIT Raw Materials Koszyce, gdzie koncentruje się na rozwoju regionalnej strategii innowacji w warunkach lokalnego ekosystemu dla wybranych krajów wschodnich i południowo-wschodnich. .

Majeti NARASIMHA VARA PRASAD

Prof. Majeti Narasimha Vara Prasad jest obecnie emerytowanym profesorem w Szkole Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Hyderabad  w Indiach. Wcześniej Rektor School of Life Sciences, Dziekan Wydziału Nauk o Roślinach, Koordynator Programu Biotechnologii, Koordynator Dyplomu PG w zakresie edukacji i zarządzania środowiskowego. Uzyskał tytuł magistra (botanika) na Andhra University, Waltair 1973-75; doktorat (botanika) Lucknow University, Lucknow 1975-79. (Badania przeprowadzone w Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, autonomicznym instytucie podlegającym Departamentowi Nauki I Techniki, Indie). Wykładowca, czerwiec 1980-85, Wydział Botaniki, North Eastern Hill University, Shillong. University of Hyderabad, School of Life Science, Lecturer, 1985-86, Lecturer (Senior Scale) 1986-90; Czytelnik, luty 1990-98, profesor od 1 sierpnia 1998 r. do 10 maja 2018 r. na Wydziale Nauk o Roślinach. Wniósł istotny wkład w dziedzinę interakcji roślin i metali, bioremediacji i biogospodarki. Opublikował 216 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 141 rozdziałów w książkach.

Klara RAMM

Dr inż. Klara Ramm ukończyła studia na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC  (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową zdobywając doświadczenie w wodociągach warszawskich, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii. Od 2006 r. czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych.

Monika SADY

Dr Monika Sady jest Adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest także kierowniczką Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uczelni oraz otrzymała liczne nagrody za swoje zaangażowanie w pracę charytatywną, zwłaszcza w projekt jej autorstwa „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów”, który prowadzi od 2007 r. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych Unii Europejskiej z zakresu przedsiębiorczości społecznej, kursów MOOC oraz współpracy startupów i korporacji. Posiada certyfikat Europejskiego Konsultanta ds. Ekonomii Społecznej. Była wykładowcą gościnnym w takich uczelniach jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Grand Valley State University (USA), Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania), International Black Sea University (Gruzja), Montpellier Business School (Francja). Zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania, społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości społecznej, startupów, lobbingu, relacji z interesariuszami. To także zakres tematyczny prowadzonych zajęć oraz consulting. Jest recenzentem w kilku krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz organizuje konferencje międzynarodowe. 


Marzena SMOL

Dr Marzena Smol jest Kierownikiem Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza) oraz studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Dr nauk technicznych – Inżynieria Środowiska, 2015r. Politechnika Częstochowska. Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania surowcami biogenicznymi w kontekście wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-żywnościowym. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN, członek Rady Naukowej IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce (Ministerstwo Rozwoju). Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Magdalena SZCZEPANEK

Pani Magdalena SZCZEPANEK  jest współzałożycielką i członkiem zarządu stowarzyszenia Młodzi dla Klimatu. Współorganizatorka konferencji LCOY Poland 2019, aktywnie działa w różnych inicjatywach lokalnych. Ekspertka logistyki projektowej, doświadczona członkini zespołu, gotowa wspierać wszystkie szalone pomysły.

Magdalena WDOWIN

Dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN jest Kierownikiem Pracowni Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2004 r. ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera górnictwa i geologii, specjalność: mineralogia i geochemia stosowana. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale, uzyskując w 2010 roku tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii, specjalizacja: mineralogia. W 2015 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej uzyskała stopień naukowy dr hab. inż. w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od 2007 r. roku jest pracownikiem Instytutu Gospodarki Mineralnej i Energii PAN. w którym od 2016 r. kieruje Pracownią Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska. W trakcie swojej kariery zawodowej, specjalizowała się w gospodarce odpadami, w szczególności w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania w inżynierii i ochronie środowiska. W 2020 r. została wyróżniona przez Centrum Inteligentnego Rozwoju jako „Zasłużona dla Inteligentnego Rozwoju” w zakresie działalności gospodarki o obiegu zamkniętym.