Organizatorzy i Partnerzy

Organizator

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytut Gospodarki Mineralnej i Energetycznej Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) powstał w 1986 roku w Krakowie jako jednostka wchodząca w skład PAN. Instytut zatrudnia ok. 100 osób. Główne obszary badawcze Instytutu to surowce mineralne, geodynamika synoptyczna i geotermiczna polskich basenów geostrukturalnych, rozwój systemów informatycznych w celu prognozowania rozwoju gospodarki surowcowej, ekonomika paliw i energii, regionalizacja polskiej polityki energetycznej w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, składowanie odpadów przemysłowych na wyeksploatowanych kopalniach i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zrównoważony rozwój regionów Polski.

 

Pracownia Surowców Biogennych prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Pracownia uczestniczy w projektach międzynarodowych (Horyzont 2020, EIT Raw Materials, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) związanych z gospodarką zasobami i odpadami, w tym opracowywanie rekomendacji (map drogowych) dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze surowców, sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym.

 

Link: https://min-pan.krakow.pl/psb

Partnerzy

Proman Management GmbH

Proman Management GmbH, przedsiębiorstwo założone w 2002 roku. Główny obszar działalności to opracowywanie, zarządzanie i ocena projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych dla biznesu, decydentów i organizacji non-profit. Nasz zespół działa otoczeniu nauka-biznes, łącząc myślenie przemysłowe i dociekliwość naukową w zakresie zintegrowanych rozwiązań procesowych. Światowej klasy wiedza i doświadczenie w projektowaniu, rozwoju i ocenie wpływu ekonomicznego i środowiskowego (LCA), biologicznych i termicznych procesów przetwarzania biomasy na energię (BtE), w tym separacji, odzysku i recyklingu minerałów i metali, są udokumentowane w patentach, artykułach, raportach, książkach i prezentacjach. Zespół ekonomistów i inżynierów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie aspektów prawnych, rynkowych, biznesowych, procesowych i środowiskowych. Pracownicy Proman są członkami wielu europejskich zespołów eksperckich i są autorami i współautorami badań dotyczących przetwarzania fosforanów na zlecenie szwajcarskich i niemieckich organów rządowych.

Link: https://www.proman.pro/

GreenBack Sp z o.o. 

Firma GreenBack sp. z o. o. (Ltd.) została założona w 2012 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na innowacyjne usługi i produkty środowiskowe. Główne specjalizacje firmy to produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów i rozwiązań ekologicznych z zakresu biotechnologii, rolnictwa ekologicznego, rekultywacji gleby i gospodarki odpadami. Misją Spółki jest dążenie do jak najszerszego upowszechnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Zakres działalności firmy GreenBack obejmuje: produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów ekologicznych, takich jak: OrbiHum, Green Antyvir Rex i inne. Firma prowadzi też prace badawczo-rozwojowe w zakresie biotechnologii, rolnictwa, rekultywacji gleby i gospodarki odpadami. Ponadto, realizuje specjalistyczne prace związane z planowaniem, opracowaniem i wykonaniem procedur rekultywacji gleby, neutralizacji zanieczyszczeń in-situ oraz zagospodarowaniem odpadów skażonych.

Link: http://www.greenback.net.pl/

Gdańska Fundacja Wody (GFW)

Gdańska Fundacja Wodna (GFW) powstała w 1995 roku jako centrum szkoleniowe dla profesjonalistów z branży wodno-ściekowej. Organizuje ok. 50 szkoleń i seminariów rocznie dla 800-1000 uczestników. Do celów GFW należy między innymi upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu gospodarki wodnej, realizacja szkoleń zawodowych w branży wodno-kanalizacyjnej; współpraca z innymi krajami w celu promowania nowych innowacyjnych technologii; norm i wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy i informacji z zakresu gospodarki wodnej. Link: https://www.gfw.pl/english-info/

Fundacja Optimus

Głównymi obszarami zainteresowań są projekty wsparcia dla potrzebujących, w tym w ośrodkach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Szczególnym obszarem działalności jest edukacja ekologiczna i promocja strategii zero waste i GOZ.

Młodzi dla Klimatu

Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu to młodzieżowa organizacja pozarządowa, założona w lutym 2020 roku przez grupę młodych polskich aktywistów ekologicznych i klimatycznych. Koncentruje się na edukacji, podnoszeniu świadomości, promowaniu zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości klimatycznej, a także na dialogu, współpracy i równym uczestnictwie. Głównym celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie pozycji Młodych ludzi, reprezentowanie ich interesów i pomoc we wdrażaniu ich innowacyjnych pomysłów. Z około 40 członkami z całej Polski, działamy głównie na poziomie regionalnym i krajowym, współpracując również z niektórymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodowym Młodzieżowym Ruchem Klimatycznym. Na co dzień zajmujemy się aktywizmem bezpośrednim, projektami społecznymi, organizowaniem wydarzeń czy spotkań, a także kampaniami edukacyjnymi, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

CreativeTime

CretiveTime to firma, której głównym celem jest promowanie polskiej nauki i polskiego biznesu. Skupiamy się na organizowaniu różnego rodzaju spotkań, nowatorskich konferencji oraz podejmowaniu wszelkich działań mających na celu promowanie współpracy pomiędzy firmami, instytucjami, wybitnymi naukowcami, doktorantami i studentami. Tylko wspólny wysiłek może przynieść nam wymierne korzyści i satysfakcję. Stawiamy na kreatywność! Nazwa firmy nie jest przypadkowa. W czasach, w jakich przyszło nam żyć, każdy człowiek, który chce coś osiągnąć i dążyć wyznaczanych sobie celów, musi wykazać się kreatywnością.

Fundacja Polska Innowacyjna

Fundacja Polska Innowacyjna powstała w 2014 roku. Łączy przedstawicieli świata nauki, biznesu, startupów, instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych, tworząc naukowo – innowacyjno – przedsiębiorczą sieć kontaktów. Od sześciu lat organizuje innoSHARE, wydarzenie dedykowane ludziom, którzy pragną budować i rozwijać biznesowo przełomowe innowacje. Od 2019 r innoSHARE przyjęło nazwę innoSAHARE UNIversity dając tym samym Fundacji możliwość realizowania jej głównego celu budowania prywatnej, naukowo-biznesowej uczelni przyszłości wraz ze sprawnie działającym ekosystemem innowacji. Jednocześnie pozwoliło to Fundacji w pełni wypełniać jej misję – wspierania przedsiębiorców, rozwijania współpracy nauki z biznesem oraz kreowania innowacji.

Patron Honorowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Głównym Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Centrum dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.

Jednocześnie, poprzez wdrażane inicjatywy, zwraca uwagę na konieczność podniesienia świadomości kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań oraz możliwości uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej przez jednostki naukowe.

Link: https://www.ncbr.gov.pl/

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje zadania na rzecz Klimatu i Środowiska w kraju i na świecie. 

Do zadań NCBR należy wspieranie działań w obszarach: Energia jądrowa, Fundusze środowiskowe, Odpady, Edukacja ekologiczna, Międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Polityka klimatyczna, Uciążliwość zapachowa, Szczyty Klimatyczne, Ochrona powietrza, System ekozarządzania i audytu EMAS, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Ochrona przed hałasem, Pozwolenia zintegrowane, Miasto z klimatem, Młodzieżowa Rada Klimatyczna, Polityka energetyczna Polski, Strategia bezpieczeństwa energetycznego, Ropa i gaz, Cyberbezpieczeństwo w sektorze energii, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Odnawialne źródła energii – monitoring, Innowacyjność, Efektywność energetyczna, Współpraca międzynarodowa, Elektroenergetyka, Badania statystyczne, Nadzór i współpraca z organizacjami pozarządowymi, Ciepłownictwo i kogeneracja.

Link: https://www.gov.pl/web/klimat

Patron Medialny

Forests

Forests (ISSN 1999-4907) jest ogólnodostępnym, recenzowanym
miesięcznikiem poświęconym leśnictwu i ekologii lasu, publikowanym
online przez MDPI.

Link: https://www.mdpi.com/journal/forests/

Sustainability

Sustainability (ISSN 1999-4907) jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym, naukowym, recenzowanym i ogólnodostępnym czasopismem poświęconemu tematyce rozwoju zrównoważonego w różnych obszarach działalności człowieka i przyrody, publikowane online przez MDPI.

Link: https://www.mdpi.com/journal/sustainability

Wydanie Specjalne Konferencji:

 https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/green_deal